നൂപുരം

Nupuram

Santhosh Thottingal

Typeface specimen

Nupuram is a Malayalam variable typeface, inspired from the early Malayalam movie titles designs. The curves are fluid, bold and expressive.

Family Overview

Nupuram is a superfamily of 5 related typefaces.

Each of these typefaces provides a unique typeface style suitable for different needs.

Nupuram

നൂപുരം Nupuram

Nupuram Calligraphy

നൂപുരം Nupuram

Nupuram Color

നൂപുരം Nupuram

Nupuram Arrows Color

നൂപുരം Nupuram

Nupuram Dots

നൂപുരം Nupuram

Nupuram

Taking full advantage of variable font technology, Nupuram offers an unprecedented level of flexibility, all from a single font file. Nupuram has 4 variable axes: .

 • Weight
 • Width
 • Slant
 • Softness

It has 479 characters and 847 glyphs, 4 axes and 33 instances, and 12 layout features.

Nupuram Regular | 12pt

നാട്ടുബുൾബുളിനോളം വലിപ്പമുള്ള കാട്ടുപക്ഷിയാണു തീക്കുരുവി (Orange minivet). കാംപിഫാഗിഡേ (Campephagidae) പക്ഷികുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രനാമം പെരിക്രോകോറ്റസ് ഫ്ളമ്മിയസ്' (Pericrocotus flammeus). ശ്രീലങ്ക, മലേഷ്യ, മ്യാൻമർ, ഇന്തോ-ചൈന തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ തീക്കുരുവികളെ കാണാം. ഹിമാലയ പ്രദേശങ്ങളിലും അസം, പഴനി, നീലഗിരി, തെക്കൻ ആർക്കോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇത്തരം പക്ഷികളുണ്ട്. നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും ഇലകൊഴിയും കാടുകളിലും 1200 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ചെറുകൂട്ടങ്ങളായി ഇവയെ കാണാം. ആൺ പക്ഷികളുടെ തല, കഴുത്ത്, മുഖം, താടി എന്നീ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ല കറുപ്പുനിറമായിരിക്കും. ചിറകിന്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗവും വാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള തൂവലുകളും പക്ഷിയുടെ പുറം ഭാഗവും കറുപ്പുനിറം തന്നെയാണ്; ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം കടും ചുവപ്പും. എന്നാൽ പെൺപക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചുവപ്പുനിറമേയില്ല. പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെൺപക്ഷിയെപ്പോലിരിക്കും. പെൺപക്ഷിയുടെ നെറ്റിത്തടം മുതൽ പുറത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം വരെ പച്ചകലർന്ന ചാരനിറവും ചിറകുകളും വാലും മങ്ങിയ കറുപ്പുനിറവും താടിയും കഴുത്തും മുഖവും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും നല്ല മഞ്ഞനിറവും ആയിരിക്കും.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless visited by the inhabitants of one corner of this pixel the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate.

Nupuram Thin | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram Extra Light | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram Light | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram Regular | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram Medium | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram SemiBold | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram Bold | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram ExtraBold | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram Black | 20pt

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം

Nupuram Slanted Thin | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted Extra Light | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted Light | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted Regular | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted Medium | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted SemiBold | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted Bold | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted ExtraBold | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Nupuram Slanted Black | 20pt

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ

Slant variants.

Slant changes the angle of the italic face along a range that runs 0 to -15. The "forward lean" of letters. Note: -15 (negative 15) corresponds to a 15° clockwise slant, due to type design's roots in geometry

No straight lines.

One of the design characteristics of Nupuram is it does not have any straight lines. This gives the playfullness for letters.

Nupuram Thin | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Extra Light | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Light | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Regular | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Medium | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Semi Bold | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Bold | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Black | 14pt

കാലം ചെന്നിട്ടും പുളിമരം ശോഷിച്ചില്ലത്രെ. പിടിച്ചുകേറാനാവാത്ത വണ്ണം അതിന്റെ തടി തിടം വെച്ചു. പ്രാചീനമായ പായലുകൾ അതിന്മേൽ പാടുകൾ വരച്ചു. കൊമ്പുകൾ മാനം മുട്ടുവോളം ഇണർച്ചു പൊങ്ങി. ഇണർപ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പെറുമ്പുകൾ കൂടുവെച്ചു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ കേറാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചാരിത്രവതികളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പാമ്പെറുമ്പുകൾ മാറിക്കൊള്ളും. പായൽ അവർക്കു വഴുക്കില്ല. പുളിങ്കൊമ്പത്തെ പോതി ചാരിത്രവതികളെ കാക്കുന്നവളാണ്. എന്നിട്ടും ഖസാക്കിലെ പുളിപറിക്കാർ ആ മരം കയറിയില്ല.

Nupuram Thin | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Nupuram Extra Light | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Nupuram Light | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Nupuram Regular | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Nupuram Medium | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Nupuram Semi Bold | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Nupuram Bold | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Nupuram Black | 14pt

The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, ever king and peasant, every young couple in love, every moth and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar,” every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there—on a mote of dust suspended in a sunbeam.

Width variants

Nupuram comes with wdth axis to control the horizontal width of the letters. This is expressed as a percentage value between 75% to 125%. 75% is 'Condensed', where the letters are horizontally condensed to 75% of original width. 125% is 'Expanded' where the letters are horizontally stretched to 125% of original width. There are 50 possible values for Width.

The condense or expand can be used to achieve precise typographic layout in a predefined rendering space. The content can be adjusted in this way to "fit" the space. Be aware of the legibility degradation when doing this.

Nupuram Condensed | 12pt

In its most general sense, the term "world" refers to the totality of entities, to the whole of reality or to everything that is. The nature of the world has been conceptualized differently in different fields. Some conceptions see the world as unique while others talk of a "plurality of worlds". Some treat the world as one simple object while others analyze the world as a complex made up of many parts. In scientific cosmology the world or universe is commonly defined as "[t]he totality of all space and time; all that is, has been, and will be".

Nupuram Regular | 12pt

In its most general sense, the term "world" refers to the totality of entities, to the whole of reality or to everything that is. The nature of the world has been conceptualized differently in different fields. Some conceptions see the world as unique while others talk of a "plurality of worlds". Some treat the world as one simple object while others analyze the world as a complex made up of many parts. In scientific cosmology the world or universe is commonly defined as "[t]he totality of all space and time; all that is, has been, and will be".

Nupuram Expanded | 12pt

In its most general sense, the term "world" refers to the totality of entities, to the whole of reality or to everything that is. The nature of the world has been conceptualized differently in different fields. Some conceptions see the world as unique while others talk of a "plurality of worlds". Some treat the world as one simple object while others analyze the world as a complex made up of many parts. In scientific cosmology the world or universe is commonly defined as "[t]he totality of all space and time; all that is, has been, and will be".

Nupuram Condensed | 12pt

ശെമ്മാശൻ കുട്ടിപ്പാപ്പന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവെച്ച് കണ്ണടച്ചുനിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശെമ്മാശ്ശന് വലിയ പൊക്കവും വണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീണ്ട് ചെമ്പിച്ച താടി വയറിന് മീതെവരെ വളർന്നു കിടക്കുന്നു. കർത്താവിനെപ്പോലെ ശെമ്മാശ്ശനും തോളിലേക്ക് മുടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശെമ്മാശ്ശന് പൂച്ചക്കണ്ണുകളായിരുന്നു. തലയിലൊരു കറുത്ത വട്ടത്തൊപ്പി. വലിയ വയറിനു മീതെ മുറുകിക്കിടക്കുന്ന ലോഹ. ലോഹയ്ക്കു മീതെ കറുത്ത ചരടുകൊണ്ട് അരയിലൊരു കെട്ട്. ലോഹയ്ക്കു താഴെ കറുത്ത കാൽസ്രായി. തടിച്ചു പരന്ന വലിയ കാലടികൾ. ആകപ്പാടെ ആനിക്ക് ശെമ്മാശ്ശനെ പേടിയായി.
അലാഹയുടെ പെണ്മക്കൾ
സാറാ ജോസഫ്

Nupuram Semi Condensed | 12pt

ശെമ്മാശൻ കുട്ടിപ്പാപ്പന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവെച്ച് കണ്ണടച്ചുനിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശെമ്മാശ്ശന് വലിയ പൊക്കവും വണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീണ്ട് ചെമ്പിച്ച താടി വയറിന് മീതെവരെ വളർന്നു കിടക്കുന്നു. കർത്താവിനെപ്പോലെ ശെമ്മാശ്ശനും തോളിലേക്ക് മുടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശെമ്മാശ്ശന് പൂച്ചക്കണ്ണുകളായിരുന്നു. തലയിലൊരു കറുത്ത വട്ടത്തൊപ്പി. വലിയ വയറിനു മീതെ മുറുകിക്കിടക്കുന്ന ലോഹ. ലോഹയ്ക്കു മീതെ കറുത്ത ചരടുകൊണ്ട് അരയിലൊരു കെട്ട്. ലോഹയ്ക്കു താഴെ കറുത്ത കാൽസ്രായി. തടിച്ചു പരന്ന വലിയ കാലടികൾ. ആകപ്പാടെ ആനിക്ക് ശെമ്മാശ്ശനെ പേടിയായി.
അലാഹയുടെ പെണ്മക്കൾ
സാറാ ജോസഫ്

Nupuram SemiExpanded | 12pt

ശെമ്മാശൻ കുട്ടിപ്പാപ്പന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവെച്ച് കണ്ണടച്ചുനിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശെമ്മാശ്ശന് വലിയ പൊക്കവും വണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീണ്ട് ചെമ്പിച്ച താടി വയറിന് മീതെവരെ വളർന്നു കിടക്കുന്നു. കർത്താവിനെപ്പോലെ ശെമ്മാശ്ശനും തോളിലേക്ക് മുടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശെമ്മാശ്ശന് പൂച്ചക്കണ്ണുകളായിരുന്നു. തലയിലൊരു കറുത്ത വട്ടത്തൊപ്പി. വലിയ വയറിനു മീതെ മുറുകിക്കിടക്കുന്ന ലോഹ. ലോഹയ്ക്കു മീതെ കറുത്ത ചരടുകൊണ്ട് അരയിലൊരു കെട്ട്. ലോഹയ്ക്കു താഴെ കറുത്ത കാൽസ്രായി. തടിച്ചു പരന്ന വലിയ കാലടികൾ. ആകപ്പാടെ ആനിക്ക് ശെമ്മാശ്ശനെ പേടിയായി.
അലാഹയുടെ പെണ്മക്കൾ
സാറാ ജോസഫ്

Nupuram Expanded | 12pt

ശെമ്മാശൻ കുട്ടിപ്പാപ്പന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവെച്ച് കണ്ണടച്ചുനിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശെമ്മാശ്ശന് വലിയ പൊക്കവും വണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീണ്ട് ചെമ്പിച്ച താടി വയറിന് മീതെവരെ വളർന്നു കിടക്കുന്നു. കർത്താവിനെപ്പോലെ ശെമ്മാശ്ശനും തോളിലേക്ക് മുടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശെമ്മാശ്ശന് പൂച്ചക്കണ്ണുകളായിരുന്നു. തലയിലൊരു കറുത്ത വട്ടത്തൊപ്പി. വലിയ വയറിനു മീതെ മുറുകിക്കിടക്കുന്ന ലോഹ. ലോഹയ്ക്കു മീതെ കറുത്ത ചരടുകൊണ്ട് അരയിലൊരു കെട്ട്. ലോഹയ്ക്കു താഴെ കറുത്ത കാൽസ്രായി. തടിച്ചു പരന്ന വലിയ കാലടികൾ. ആകപ്പാടെ ആനിക്ക് ശെമ്മാശ്ശനെ പേടിയായി.
അലാഹയുടെ പെണ്മക്കൾ
സാറാ ജോസഫ്

Nupuram Regular| 128pt

കചടതപ

Nupuram Regular| 72pt

ABCDEDFGHIJKLMNO

Nupuram Regular| 72pt

0123456789?!@#$&*

Nupuram Sharp| 180pt

ത ല

Nupuram Regular| 180pt

ത ല

Nupuram Soft| 180pt

ത ല

Softness variants

The terminals of the letters of Nupuram are slightly rounded by default.The sharpnes or softness can be controlled by soft variation axis. Its value range is 0-100. This is also known as Soft terminals. To make the terminal sharp - sharp cuts at ends, use 'Sharp' value 0. To make the terminals more rounded using a higher value. Using a value 100 means, the terminals are half circles with diameter equals the terminal width.

Recommended use: Roundness or Sharpness at terminals can help change the tone of communication, say from mechanical to human, from formal to informal.

Nupuram Thin | 24pt

ARROWROOT BARLEY CHERVIL DUMPLING ENDIVE FLAXSEED GARBANZO HIJIKI ISHTU JICAMA KALE LYCHEE MARJORAM NECTARINE OXTAIL PIZZA QUINOA ROQUEFORT SQUASH TOFU UPPUMA VANILLA WHEAT XERGIS YOGURT ZWEIBACK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ?

Nupuram Regular | 24pt

ARROWROOT BARLEY CHERVIL DUMPLING ENDIVE FLAXSEED GARBANZO HIJIKI ISHTU JICAMA KALE LYCHEE MARJORAM NECTARINE OXTAIL PIZZA QUINOA ROQUEFORT SQUASH TOFU UPPUMA VANILLA WHEAT XERGIS YOGURT ZWEIBACK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ?

Nupuram Calligraphy

Nupuram Calligraphy simulates a wide nib Calligraphy pen with nib rotation at 40°

This is a variable font with weight axis. Weight varies the heaviness of the font along a numerical axis from 100 to 800, where 100 is Thin” and 900 is Black.” There are several standard weights between these extremes: “Light” 300, “Regular” 400, “Medium” 500, “Semibold” 600, “Bold” 700.

The width of the calligraphy pen can be varied for getting different weights.

This is best suitable for display styles. At body size, it won't be legible.

Nupuram Calligraphy Regular | 96pt

മലയാളം

Nupuram Calligraphy Regular | 96pt

കടത്തനാട്ട്

Nupuram Calligraphy Thin | 96pt

മാക്കം

Nupuram Calligraphy Regular | 96pt

Kottayam

Nupuram Calligraphy Thin | 96pt

Palakkad

Nupuram Color

This is a color font following opentype colorv1 specification. The background letter and arrows are in different color. These colors can be customized by users.

Nupuram Color is also a variable font. The weight axis changes the offset in z-axis..

This color font uses 3 colors for its shadow-ish look. They are Dark, Light, Base colors. Base is the facing color, Light is the central glowing area color. Dark is the color for the shadow part. The colors are used to create a gradient internally. There are 19 predfined color palettes in the font.

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette 0

മലയാളം

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 1

അങ്ങാടി

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 2

ആൽത്തറ

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 3

കരിമ്പന

Color customization

Nupuram Color font gives 18 predefined pallettes that can be selected by users. Or a user can specify the colors using CSS for example.

You may try the color selector provided in the Nupuram font playground. If you want to create a new font with the provided colors, there is a tool called DJR's Color Font Customizer.

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 4

അപരാജിത

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 5

അജയൻ

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 6

അമ്മാവൻ

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 7

വിവാഹിത

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 8

ശകുന്തള

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 9

യാഗാശ്വം

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 10

രതിമന്മഥൻ

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 11

മുതലാളി

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 12

രമണൻ

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 13

നീലപ്പൊന്മാൻ

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 14

ധർമ്മയുദ്ധം

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 15

പത്മരാഗം

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 16

പുലിവാല്

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 17

നായാട്ട്

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 18

തിലോത്തമ

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 15

Malayalam

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 18

Kozhikkode!

Nupuram Color Regular | 96pt | Palette: 11

0123456789₹

Nupuram Color Regular | 180pt | custom palette

സ്വർണ്ണം

Color customization

The above rendering is obtained by using #FFD700, #FFD700, #1E0303 as the colors for the 3 color customizable layers.

Nupuram Color | 72pt | Palette: 5

കഞ്ജബാണദൂതിയായ് നിന്നരികിലെത്തി ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി

Nupuram Color Thin | 144pt | custom palette

സ ല R

Nupuram Color Regular | 144pt | custom palette

സ ല R

Nupuram Color Bold | 144pt | custom palette

സ ല R

Weight axis

The weight axis changes the offset in z-axis. Any value between 100 to 900 can be given to control the z-axis offset(shadow depth)

Nupuram Color Thin | 72pt | Palette: 18

ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടിനിൽക്കും

Nupuram Color | 72pt | Palette: 18

രാത്രി ചന്ദനപ്പൂ‍മ്പുടവ

Nupuram Color Bold | 72pt | Palette: 18

ചാർത്തിയ രാത്രി

Nupuram Dots

For educational purposes, to practive writing by tracing on top of the dots, Nupuram comes with a variant named Nupuram Dots.

This is best suitable for display styles. At body size, it won't be legible.

Nupuram Dots | 96pt

മലയാളം

Nupuram Dots Regular | 96pt

അമ്മ ആന ഇല ഈച്ച ഉലക്ക ഊഞ്ഞാൽ കടല

Nupuram Dots Regular | 96pt

ചക്ക തറ പറ യമ ലാവ jocks help fax my big quiz.

Nupuram Arrows Color

For educational purposes, to learn the pen movement for writing a letter, Nupuram comes with a variant named Nupuram Arrows. This is a Color font.

This is a color font following opentype colorv1 specification. The background letter and arrows are in different color. These colors can be customized by users.

There are 19 predfined color palettes in the font.

Nupuram Arrows Color Regular | 96pt

മലയാളം

Nupuram Arrows Color | 128pt | Palette: 3

കചടതപയ

Nupuram Arrows Color | 128pt | Palette: 4

രലവശഷസ

Nupuram Arrows Color | 96pt | Palette: 0

Palette: 1

Palette: 2

Nupuram Arrows Color | 96pt | Palette: 3

Palette: 4

Palette: 5

Nupuram Arrows Color | 96pt | Palette: 6

Palette: 7

Palette: 8

Color customization

Nupuram Color font gives 18 predefined pallettes that can be selected by users. Or a user can specify the colors using CSS for example.

You may try the color selector provided in the Nupuram font playground. If you want to create a new font with the provided colors, there is a tool called DJR's Color Font Customizer.

Nupuram Arrows Color | 96pt | Palette: 9

Palette: 10

Palette: 11

Nupuram Arrows Color | 96pt | Palette: 12

Palette: 13

Palette: 14

Nupuram Arrows Color | 96pt | Palette: 15

Palette: 16

Palette: 17

Nupuram Arrows Color | 96pt | Palette: 18

Palette: 18

Aas

Palette: 17

ക്ഷ

Supported languages

All the Malayalam characters defined in Unicode version 15 are present in the font. Nupuram also has latin script support. Nupuram supports 294 languages convering approximately 2.8B speakers(Calculated using hyperglot tool)
 • Acheron
 • Achinese
 • Acholi
 • Afar
 • Afrikaans
 • Alekano
 • Aleut
 • Amahuaca
 • Amarakaeri
 • Amis
 • Anaang
 • Andaandi, Dongolawi
 • Anuta
 • Ao Naga
 • Aragonese
 • Arbëreshë Albanian
 • Arvanitika Albanian
 • Asháninka
 • Ashéninka Perené
 • Asu (Tanzania)
 • Balinese
 • Bari
 • Basque
 • Batak Dairi
 • Batak Karo
 • Batak Mandailing
 • Batak Simalungun
 • Batak Toba
 • Bemba (Zambia)
 • Bena (Tanzania)
 • Bikol
 • Bislama
 • Borana-Arsi-Guji Oromo
 • Bosnian
 • Breton
 • Buginese
 • Candoshi-Shapra
 • Caquinte
 • Caribbean Hindustani
 • Cashibo-Cacataibo
 • Catalan
 • Cebuano
 • Central Aymara
 • Central Kurdish
 • Chamorro
 • Chavacano
 • Chiga
 • Chiltepec Chinantec
 • Chokwe
 • Chuukese
 • Cimbrian
 • Cofán
 • Congo Swahili
 • Cook Islands Māori
 • Cornish
 • Corsican
 • Creek
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dehu
 • Dutch
 • Eastern Abnaki
 • Eastern Arrernte
 • Eastern Oromo
 • Embu
 • English
 • Ese Ejja
 • Faroese
 • Fijian
 • Filipino
 • Finnish
 • French
 • Friulian
 • Galician
 • Ganda
 • Garifuna
 • Ga’anda
 • German
 • Gheg Albanian
 • Gilbertese
 • Gooniyandi
 • Gourmanchéma
 • Guadeloupean Creole French
 • Gusii
 • Haitian
 • Hani
 • Hawaiian
 • Hiligaynon
 • Ho-Chunk
 • Hopi
 • Huastec
 • Hungarian
 • Hän
 • Icelandic
 • Iloko
 • Inari Sami
 • Indonesian
 • Irish
 • Istro Romanian
 • Italian
 • Ixcatlán Mazatec
 • Jamaican Creole English
 • Japanese
 • Javanese
 • Jola-Fonyi
 • K'iche'
 • Kabuverdianu
 • Kalaallisut
 • Kalenjin
 • Kamba (Kenya)
 • Kaonde
 • Karelian
 • Kashubian
 • Kekchí
 • Kenzi, Mattokki
 • Khasi
 • Kikuyu
 • Kimbundu
 • Kinyarwanda
 • Kituba (DRC)
 • Kongo
 • Konzo
 • Kuanyama
 • Kven Finnish
 • Kölsch
 • Ladin
 • Ladino
 • Latgalian
 • Latin
 • Ligurian
 • Lithuanian
 • Lombard
 • Low German
 • Lower Sorbian
 • Luba-Lulua
 • Lule Sami
 • Luo (Kenya and Tanzania)
 • Luxembourgish
 • Macedo-Romanian
 • Makhuwa
 • Makhuwa-Meetto
 • Makonde
 • Makwe
 • Malagasy
 • Malaysian
 • Maltese
 • Mandinka
 • Manx
 • Maore Comorian
 • Maori
 • Mapudungun
 • Marshallese
 • Matsés
 • Mauritian Creole
 • Meriam Mir
 • Meru
 • Minangkabau
 • Mirandese
 • Mohawk
 • Montenegrin
 • Munsee
 • Murrinh-Patha
 • Mwani
 • Mískito
 • Naga Pidgin
 • Ndonga
 • Neapolitan
 • Ngazidja Comorian
 • Niuean
 • Nobiin
 • Nomatsiguenga
 • North Marquesan
 • North Ndebele
 • Northern Kurdish
 • Northern Qiandong Miao
 • Northern Uzbek
 • Norwegian
 • Nyanja
 • Nyankole
 • Occitan
 • Ojitlán Chinantec
 • Orma
 • Oroqen
 • Palauan
 • Paluan
 • Pampanga
 • Papantla Totonac
 • Papiamento
 • Pedi
 • Picard
 • Pichis Ashéninka
 • Piemontese
 • Pijin
 • Pintupi-Luritja
 • Pipil
 • Pohnpeian
 • Polish
 • Portuguese
 • Potawatomi
 • Purepecha
 • Quechua
 • Romanian
 • Romansh
 • Rotokas
 • Rundi
 • Rwa
 • Samburu
 • Samoan
 • Sango
 • Sangu (Tanzania)
 • Saramaccan
 • Sardinian
 • Scottish Gaelic
 • Sena
 • Seri
 • Seselwa Creole French
 • Shambala
 • Shawnee
 • Shipibo-Conibo
 • Shona
 • Sicilian
 • Silesian
 • Slovak
 • Slovenian
 • Soga
 • Somali
 • Soninke
 • South Marquesan
 • South Ndebele
 • Southern Aymara
 • Southern Qiandong Miao
 • Southern Sami
 • Southern Sotho
 • Spanish
 • Sranan Tongo
 • Standard Estonian
 • Standard Latvian
 • Standard Malay
 • Sundanese
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • Swiss German
 • Tagalog
 • Tahitian
 • Taita
 • Tedim Chin
 • Tetum
 • Tetun Dili
 • Tiv
 • Tok Pisin
 • Tokelau
 • Tonga (Tonga Islands)
 • Tonga (Zambia)
 • Tosk Albanian
 • Tsonga
 • Tswana
 • Tumbuka
 • Turkish
 • Turkmen
 • Tzeltal
 • Tzotzil
 • Uab Meto
 • Upper Guinea Crioulo
 • Upper Sorbian
 • Venetian
 • Veps
 • Võro
 • Wallisian
 • Walloon
 • Walser
 • Wangaaybuwan-Ngiyambaa
 • Waray (Philippines)
 • Warlpiri
 • Wayuu
 • Welsh
 • West Central Oromo
 • Western Abnaki
 • Western Frisian
 • Wik-Mungkan
 • Wiradjuri
 • Wolof
 • Xhosa
 • Yanesha'
 • Yao
 • Yapese
 • Yindjibarndi
 • Yucateco
 • Zapotec
 • Zulu
 • Záparo

Designer

Santhosh Thottingal (santhosh.thottingal@gmail.com)

Copyright

Copyright 2023 The Nupuram Project Authors (https://gitlab.com/smc/fonts/nupuram)

License

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is available with a FAQ at: https://scripts.sil.org/OFL

Download

All the fonts can be downloaded from SMC website https://smc.org.in/fonts

Source code

Opentype Layout features

aalt akhn calt liga pref pres pstf psts salt abvm blwm kern

Unicode support

0020-007E, 00A0-00A3, 00A5-00B1, 00B4-00B8, 00BA-00BB, 00BF-0113, 0116-012B, 012E-0133, 0136-0137, 0139-013E, 0141-0148, 014A-014D, 0150-0161, 0164-0165, 0168-017E, 01CD-01CE, 0218-021B, 0237, 02BB, 02C6-02C7, 02D8-02DD, 0300-0304, 0306-0308, 030A-030C, 0312, 0326-0328, 03A9, 03C0, 0951-0952, 0D00-0D0C, 0D0E-0D10, 0D12-0D44, 0D46-0D48, 0D4A-0D4F, 0D54-0D63, 0D66-0D7F, 1E80-1E85, 1E9E, 1EF2-1EF3, 200C-200D, 2013-2014, 2018-201A, 201C-201E, 2022, 2026, 2039-203A, 2044, 20A9, 20AC, 20B9, 2122, 2212, 25CC, 2E42.

Design

Nupuram is inspired by the title posters of early Malayalam movies around 1960-1970, specifically by title designer S Appukkuttan Nair(Popularly known as SA Nair). These title designs featured wide, flat, sharp terminals, thin vertical strokes and thick horizontal strokes(Examples: 1, 2, 3, 4). Even though there are hundreds of posters done by SA Nair with same design concept, there is no strict uniformity in these designs as they are all handmade. Adpating it to a typeface required many customization. I avoided the sharpness of terminals, but retained the wide strokes with reduced thickness.

Nupuram is the third Malayalam typeface I am designing. The style is between the Chilanka handwriting font and Manjari typeface. Chilanka is raw and handwriting. It is very informal. Manjari is regular font for formal style, but with a humanistic design. Nupuram is neither too formal nor too informal. The word Nupuram means 'anklet'.